تبلیغات
بزرگترین سایت تفریحیzez.ir بزرگترین سایت تفریحیzez.ir - travian
 

travian

نویسنده: مهسا موضوع: مطالب خواندنی و باحال، 

 


کاری با کسی نداریم ولی اگر کسی پا رو دم شیر بذاره خودش میدونه که چی میشه

♣♠♠♣
بزد بر سرم یک توتنی هوار
که لشکر فرستم ز سویت هزار؟
کنم چاک چاک هرچه آمد برون؟
ز قصر و زمین یا که دارالفنون
فرستم به سوی تو صد منجنیق؟
که تا عصر فردا کنی داد و جیغ
چو خواهی نبینی صد و یک هزار
بشو فارم و خود را به من واگذار
چنان داد و فریاد زد آن سرم
که مخفیگاه را کشدیم سرم
چو نشنید ز سوی من حتی جواب
فرستاد سه لشکر چو بودم به خواب
به فردا شدم رهسپار ترا*
بدیدم یه سرباز پا در هوا
بدو گفتم آخر چه شد دیشبی
همه خوب بودید و در خرمی
یه ناله بر آورد و ده جمله گفت
پی از آن به خاک افت و خفت
چنین بود آن جمله ی پاک باز
برو تو اکانت جدیدی بساز
♣♠♠♣


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
¶¶´´'''''''''''´´'''''''´´''''''''''''´´´'''''''´´'''''''''´´'''''´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶
¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶
¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶
¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶
¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶
¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶
¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶
¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶
¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶
¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶
¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 

() نظرات